Main page / About company / Management

Management

Ilya Anotolievich Yeremenko

Ilya Anotolievich Yeremenko

CEO

+7 (812) 33-55-111

eremenko@setlcity.ru

Vlashenko I. S.

Vlashenko I. S.

Executive Director

+7 (812) 33-55-111

vlashenko@setlcity.ru

Shergin I.Z.

Shergin I.Z.

Deputy General Director for construction

+7 (812) 33-55-111

Shergin_IZ@setlcity.ru

Pokrovskaya S. B.

Pokrovskaya S. B.

Director of the Development Department

+7 (812) 33-55-111

pokrov@setlcity.ru

Kunavich E. S.

Kunavich E. S.

Director of the Administrative Department

+7 (812) 33-55-111

kunavich_es@setlcity.ru

Plakhtyr M.I.

Plakhtyr M.I.

Director on economy

+7 (812) 33-55-111

Plakhtyr_MI@setlcity.ru

Patrakov A.V.

Patrakov A.V.

Director of Legal Department

+7 (812) 33-55-111

patrakov@setlcity.ru

Timofeeva Irina Borisovna

Timofeeva Irina Borisovna

Director of design

+7 (812) 33-55-111

timofeeva_ib@spbrealty.ru

Ershov V.V.

Ershov V.V.

Head of the Directorate № 1 and № 2

+7 (812) 33-55-111

Ershov_VV@setlcity.ru

Shipunov V. V.

Shipunov V. V.

Head of the Directorate № 3

+7 (812) 33-55-111

shipunov@setlcity.ru

 

Developed by - Kelnik Studios